หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > ศาสนาหลังนวยุค
ศาสนาหลังนวยุค

admin philosophy
2021-11-14 09:51:44

ในปัจจุบันมีแนวทางของศาสนาที่ใช้วิธีการปรัชญามาพิจารณาหลักคำสอน ข้อเชื่อดั้งเดิมอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำเสนออิทธิพลและอำนาจของศาสนาในสังคม (ไม่ได้เน้นการพิสูจน์ความจริงสากล) โดยนำแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคหรือโดยนักปรัชญาหลังนวยุคที่ทำการคิดต่อระบบความคิดทางศาสนา ทั้งนี้ วางฐานคิดอยู่ที่ว่า ความเป็นจริงเป็นพหุนิยม เป็นอัตนัย และขึ้นอยู่กับกระบวนทรรศน์ของแต่ละบุคคล 

การตีความคำสอนจึงเน้นการยอมรับและเห็นคุณค่าของความหลากหลาย ของการตีความความจริง ความเป็นจริง และวิธีในการมองประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

ศาสนาหลังนวยุค มิใช่การตั้งศาสนาใหม่ มิใช่การตีความคำสอนหรือวิพากษ์สถาบันศาสนาเพื่อลบล้างศาสนาออกไปจากพื้นที่ทางสังคม แต่เป็นการตีความเพื่อให้นักบวชและสาวกได้เข้าใจและนำหลักคำสอนไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตน (ในระดับปัจเจกบุคคล)


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought