research ปี 2562


งานวิจัย ปี 2562

ลำดับที่
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา

      รวิช                 ตาแก้ว
เอนก               สุวรรณบัณฑิต
เมธา               หริมเทพาธิป
พรรณนิภา       หริมเทพาธิป
ศิวากร             ชุติวิทย์