thesis ปี 2559


thesis ปี 2559
ลำดับที่ชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้วิจัย
1ความเป็นหลังนวยุคของ นิโคโล มาเคียเวลลี ตัดสินในหนังสือ ชื่อ The prince: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
วีระชัย  ยศโสธร
กีรติ บุญเจือ

2แนวคิดเรื่องผู้เรียนเป็นสำคัญกับการปฎิบัติในประเทศไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธาน
อาริยา  ภู่ระหงษ์
กีรติ บุญเจือ