รายการหนังสือ


                                                                    ตารางเทียบรายชื่อหนังสือ

ปรัชญาเซ็นจอนชุดปรัชญาสวนสุนันทา 2560
เล่มสอง เริ่มรู้จักปรัชญาเล่ม 2 ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น
เล่มสาม ย้อนอ่านปรัชญาโบราณของมนุษยชาติเล่ม 3 ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ
เล่มสี่ ย้อนอ่านปรัชญายุคกลางของมนุษยชาติเล่ม 4 ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง  (ช่วงแสวงหาระบบเครือข่าย)
เล่มห้า ย้อนอ่านปรัชญานวยุคของมนุษยชาติ (ช่วงสร้างระบบเครือข่าย)เล่ม 5 ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่  (ช่วงสร้างระบบเครือข่าย)
เล่มหก ย้อนอ่านปรัชญากังขาของมนุษยชาติ (ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย)เล่ม 6 ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน (ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย)
เล่มเจ็ด ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ (ช่วงพหุนิยม)เล่ม 7 อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์
เล่มแปด ศาสนาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ (ช่วงพหุนิยม)เล่ม 8 ศาสนาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ
เล่มเก้า ประวัติปรัชญาไทยฉบับบุกเบิกเล่ม 9 อรรถปริวรรตปรัชญาไทย
                                                         รายการหนังสือ


ชุดปรัชญาประสาง่าย

จำนวน
รายการหนังสือ

ราคา
เป็นเงิน
หมายเหตุ

1.

ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่


200.-

PHE 8109

2.

จุติจากโลกของโซฟี : คเวสินีบันทึก เล่ม 1 (จากโลกของโซฟีถึงวิทเกินชทายน์)


220.-

-

3.

จุติจากโลกของโซฟี : คเวสินีบันทึก เล่ม 2 (จากวิทเกินชทายน์ถึงฮายเดกเกอร์)


220.-

-

4.

ชุดเซนต์จอห์นปรัชญาภาษาง่าย เล่ม ต้น ปรัชญาประสาชาวบ้าน


200.-

PHE 8101

ชุดปรัชญาสวนสุนันทา


5.

ปรัชญาและจริยศาสตร์เบื้องต้น

250.-

Q.E.


6.

ปรัชญาและจริยศาสตร์โบราณ

260.-

PHE 8105


7.

ปรัชญาและจริยศาสตร์ยุคกลาง  (ช่วงแสวงหาระบบเครือข่าย)

304.-

PHE 8106


8.

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่  (ช่วงสร้างระบบเครือข่าย)

360.-

PHE 8107


9.

ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน (ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย)

340.-

PHE 8108


10.

อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์

320.-

PHE 8110


11.

ศาสนาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ

580.-

PHE 8102


12.

อรรถปริวรรตปรัชญาไทย

260.-

-

**

ครบชุด 8 เล่ม (เล่ม 2- 9)

2,400.-

-

ชุดปรัชญาจุฬาฯ


13.

ปรัชญากรีกระยะก่อตัว

295.-

-

14.

ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น

250.-

PHE 8103

15.

แก่นปรัชญายุคกลาง

450.-

-

ชุดปกิณกะ


16.

อรรถปริวรรต คู่เวร คู่กรรม ปรัชญาหลังนวยุค

100.-

-

159

17.

ประเทศไทยกับธรรมาภิบาลด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

260.-