thesis ปี 2562


thesis ปี 2562

ลำดับที่

ชื่อวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้วิจัย

1

การสอนฆราวาสธรรมเพื่อการอบรมบ่มนิสัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจักษ์และวิธาน

ปรียะพงษ์  คุณปัญญา
กีรติ บุญเจือ

รวิช  ตาแก้ว

2

อรรถปริวรรตการรักษาศีลแปดตามหลักปรัชญาหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

ณัฐสุดา  เชี่ยวเวช
กีรติ บุญเจือ

เมธา  หริมเทพาธิป

3

มรดกเชิงพลวัตผ่านกระบวนทรรศน์ทั้งห้ากับการแก้ไขทุจริต :การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

พจนา  มาโนช
กีรติ บุญเจือ

เอนก สุวรรณบัณฑิต 

สิริกร อมฤตวาริน