บุคลากร


บุคลากร

    นางสาวเพ็ญพักตร์ สว่าง

เจ้าหน้าที่สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์

      ประวัติการศึกษา

-  ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.2563

- บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.2558

   คู่มือปฏิบัติงาน 

- คู่มือการปฏิบัติงาน

- การนำไปใช้ประโยชน์