thesis ปี 2558


thesis ปี 2558
ลำดับที่ชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้วิจัย
1กระบวนทรรศน์หลังนวยุคในปรัชญาหลังนวยุคศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ  : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
พิชัย  สุขวุ่น
กีรติ บุญเจือ
2จริยธรรมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักสื่อสารมวลชนหลังนวยุค  : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
กีรติ บุญเจือ
3คนพิการกับการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
ตรี  บุญเจือ
กีรติ  บุญเจอ
4รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขแท้ตามความเป็นจริง  : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
สิรกร  อมฤตวาริน
กีรติ  บุญเจือ
5หลักคุณภาพในโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
ชัยโรจน์  นพเฉลิมโรจน์
กีรติ บุญเจือ