research ปี 2563


งานวิจัย ปี 2563

ลำดับที่
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

พระอินทร์เทวราชา:การตีความแบบหลังนวยุค

  ดร.สิริกร  อมฤตวาริน
ผศ.ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต
2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยปรัชญาหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดร.เมธา หริมเทพาธิป

3

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วิเศษ  แสงกาญจวนิช