thesis ปี 2557


thesis ปี 2557
ลำดับที่ชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้วิจัย
1สังคมบนฐานความรู้กับสันติภาพ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
เอนก  สุวรรณบัณฑิต
กีรติ บุญเจือ
2ความหมายของคำ “ดีงาม” ในบริบทวัฒนธรรมไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
รวิช  ตาแก้ว
กีรติ บุญเจือ
3การปะทะทางอารยธรรมและการจัดระเบียบโลกใหม่ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
ไชยณพล  อัคราศุภเศรษฐ์
กีรติ  บุญเจอ
4ความเป็นหลังนวยุคของเจน เจขับส์ ตัดสินในหนังสือชื่อ The Death and Life of Graeat American Cities: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
พงษ์สีห์  ชุมสาย ณ อยุธยา
กีรติ  บุญเจือ
5เกณฑ์ตัดสินความจริงตามหลักกาลามสูตร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
เมธา  หริมเทพาธิป
กีรติ บุญเจือ