research ปี 2561


งานวิจัย ปี 2561

ลำดับที่
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

ปรัชญาธรรมภิบาลที่พบได้ในอารยธรรมอียิปต์โบราณ

     ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
ดร.สิริกร  อมฤตวาริน
2

การจูงใจตนเองในแนวทางหลังนวยุค


ดร.เมธา หริมเทพาธิป


3

ปรัชญาสหวิทยาการที่สนับสนุนพระปฐมบรมราชโองการ


ดร. รวิช  ตาแก้ว

ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์  วรรณปก