research ปี 2559


งานวิจัย ปี 2559

ลำดับที่
งานวิจัย
ผู้วิจัย
1

การฟังอย่างตั้งในยุคสังคมก้มหน้า

        อาจารย์ ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต        
 อาจารย์ ดร.วิบูลย์  แสงกาญจนวนิช
อาจารย์ ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช    
2
การวิเคราะห์การแพทย์แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับใหม่ของสังคมที่ดีขึ้น

 อาจารย์ ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต        
 อาจารย์ ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช