คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           

          ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ

              ประธานหลักสูตรฯ

            ราชบัณฑิต สาขาปรัชญา

ประวัติการศึกษา

-อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2511

-M.A. (Theology)   UniversityUrbanina, Italy, 1959

-M.A. (Philosophy)  University Urbanina, Italy, 1955            อาจารย์ ดร.รวิช  ตาแก้ว

         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

          ภาคีราชบัณฑิต สาขาปรัชญา

ประวัติการศึกษา

-ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.2557

-ค.ม. (ศิลปศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2538

-ก.ศบ. (ศิลปศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2529             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา  หริมเทพาธิป

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

ประวัติการศึกษา

-ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ. 2557

- ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ. 2553

-ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2550

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพ.ศ. 2549
             อาจารย์ ดร.สิริกร  อมฤตวาริน

             อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ประวัติการศึกษา

-  ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ.2558

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริกพ.ศ. 2552      

- ศศ.บ. (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป)  มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2551   


           

           อาจารย์ ดร.วิเศษ  แสงกาญจนวนิช

                อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ประวัติการศึกษา

-ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา)  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2548

-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ. 2544

-น.บ. (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ. 2543

-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537