สารานุกรมปรัชญา


สารานุกรม 

ปรัชญาสู่ประชาชนคนทำดีมีสุข

สารบัญ  คลิกที่นี่


เรื่อง                                      

1              Abelard, Peter  พีเถอร์ เอเบอลาร์ด                               

2              Abrahanel, Jehudah   เยฮูดาห์  อับราฮาเนล                               

3              absolute space ห้องอวกาศอสัมพันธ์                            

4              Absolute Spirit as ideal state รัฐในอุดมคติคือจิต อสัมพัทธ์                   

5              absolute time เวลาอสัมพันธ์                          

6              ad baculum, appeal to force อ้างอำนาจบาตรใหญ่                   

7              ad hominem ศอกกลับ                      

8              ad ignorntiam, appeal to ignorance อ้างไม่รู้                             

9              ad populum, appeal to the gallery ปลุกใจประชาชน                              

10           ad reverentiam, appeal to reverence อ้างความเกรงใจ                             

11           Aeschilus's role in suppressing vengance บทบาทของเอสเขอเลิสในการระงับความแก้แค้น

12           aesthetical creativity  การสร้างสรรค์สุนทรี                               

13           aesthetical elements  สุนทรียธาตุ                  

14           aim and means  เป้าหมายกับวิถี                     

15           Alber the Great แอลเบิร์ทมหาบุรุษ                              

16           alchemy แอลเคมี                               

17           Alcuin แอลควิน                 

18           Alexander of Aphrodisias แอลเลิกแซนเดอร์แห่งแอฟเฝรอดีสเสียส                   

19           Alfarabi แอลเฟอเรบิ                        

20           Al-Kindi แอลคีนดี                            

21           all or nothing หัวรุนแรง                 

22           Althusius, Johann โยฮันน์  อัลธูซีอุส                           

23           ambiguity ภาษากำกวม                    

24           Anaximander of Miletus  อแนกเสอแมนเดอร์                          

25           Anaximenes of Miletus  แอนเนิกซีเมอนิสแห่งเมอลีเถิส                       

26           ancient  ethic  จริยธรรมโบราณ                     

27           ancient Greek philosophy ปรัชญากรีกโบราณ                           

28           ancient to modern philosophy ปรัชญาโบราณสู่นวยุค                             

29           Anselm of Canterbury, St. เซนต์แอนเซลม์                               

30           anti-empiricism movement ขบวนการต่อต้านประสบการณ์นิยม                          

31           appeal to laughter เย้ยหยันขู่                          

32           appeal to number อ้างจำนวน                         

33           appeal to traditon or faith  อ้างประเพณีหรือศรัทธา                

34           applied philosophy ปรัชญาประยุกต์                            

35           apprehension สังกัป                          

36           Aquinas  on existence of God ความมีอยู่ของพระเป็นเจ้า                       

37           Aquinas and Aristotle อไควเนิสกับแอร์เริสทาทเถิล                

38           Aquinas and epistemology อไควเนิสกับญาณปรัชญา                             

39           Aquinas and holy life อไควนัสกับชีวิตศักดิ์สิทธิ์                      

40           Aquinas and political philosophy อไควเนิสกับปรัชญาการเมือง                          

41           Aquinas and the good life อไควเนิสกับชีวิตที่ดี                        

42           Aquinas and the good อไควเนินกับความดี                

43           Aquinas on  ethics อไควนัสกับจริยศาสตร์                 

44           Aquinas on  method of presenting philosophy วิธีเสนอปรัชญาของอไควนิส                  

45           Aquinas on  philosophy of 2 truthis  ปรัชญาความจริง 2 ระดับของอไควเนิส                 

46           Aquinas on  philosophy of the soul อไควเนิสกับปรัชญาวิญญาณ                       

47           Aquinas on Creation อไควเนิสกับการสร้าง                               

48           Aquinas on Five Ways  ปัญจวิถีของอไควเนิส                          

49           Aquinas on goodness ความดีของอไควเนิส                

50           Aquinas on happiness  ความสุขของอไควเนิส                           

51           Aquinas on How God Knows  อไควเนิสกับพระเจ้ารู้อย่างไร                               

52           Aquinas on knowlage of God  อไควเนิสกับความรู้เรื่องพระเป็นเจ้า                   

53           Aquinas on metaphysics อไควเนิสกับอภิปรัชญา                     

54           Aquinas on reality ความเป็นจริงของอไควเนิส                         

55           Aquinas on relation between philosophy and theology อไควเนิสกับความสัมพันธ์ฯ     

56           Aquinas on role of philosophy อไควนัสกับบทบาทของปรัชญา                           

57           Aquinas on theology  เทววิทยาของอไควเนิส                            

58           Argyropoulos, Johanes โยฮานเนส อาร์กิโรปุลัส                      

59           Aristotelian Renaissance Movement  ขบวนการฟื้นฟูลัทธิแอเริสทาเทิล                             

60           Aristotle  on  Unmoved Mover อจบจลากรของแอร์เริสทาทเถิล                           

61           Aristotle as founder of logic แอร์เริสทาทเถิลผู้ก่อตั้งตรรกวิทยา                           

62           Aristotle on  ethic จริยธรรมของแอร์เริสทาทเถิล                      

63           Aristotle on  goodness  ความดีของแอร์เริสทาทเถิล                 

64           Aristotle on  hierarchy network เครือข่ายฐานันดรของแอร์เริสทาทเถิล                             

65           Aristotle on  logic and truth  ตรรกวิทยาของแอร์เริสทาทเถิลกับความจริง                         

66           Aristotle on  truth  ความจริงของแอร์เริสทาทเถิล                     

67           Aristotle on  Universal  สิ่งสากลของแอร์เริสทาทเถิล                             

68           Aristotle แอร์เริสทาทเถิล                

69           Arius เอเรียส                      

70           Arnobius  อาร์โนเบียสอาวุโส                        

71           atomism on  ethic  จริยธรรมลัทธิปรมาณูนิยม                          

72           Augustine goodness ความดีของออกัสทีน                   

73           Augustine on  ethics จริยศาสตร์ของออเกิสทีน                         

74           Augustine on  philosophy of evil ปรัชญาความเลวร้ายของออเกิสทีน                

75           Augustine on  philosophy of Man ปรัชญามนุษย์ของออเกิสทีน                          

76           Augustine on  philosophy of nature ปรัชญาธรรมชาติของออเกิสทีน                 

77           Augustine on epistemology ญาณปรัชญาของออเกิสทีน                         

78           Augustine on existence of God อาเกิสทีนพิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า                              

79           Augustine on philosophy of histouy ปรัชญาประวัติศาสตร์ของออเกิสทีน                        

80           Augustine on Political philosophy ปรัชญาการเมืองของออเกิสทีน                     

81           Augustine on reality  ความเป็นจริงของออเกิสทีน                   

82           Augustine on Trinity พระตรีเอกภาพของออเกิสทีน                               

83           Augustine philosophy of will ปรัชญาเจตจำนงของออเกิสทีน                              

84           Aurelius on  ethic จริยธรรมของจักรพรรดิออรีเลียส                

85           Aurillac, Gerbert of  เกอร์เบิร์ท                    

86           authentic happiness  ความสุขแท้                   

87           authoritarianism, ethical  ประกาศิตนิยมจริยะ                          

88           Autrecour, Nicholas of   นีเคอเลิสแห่งโอเทรอคูร์                   

89           Avicenna or lbn Sina  เอเวอเซนเนอ                           

90           Bacon and network แฟรงเสิส  เบเขินกับระบบเครือข่าย                        

91           Bacon on  induction อุปนัยของเบเขิน                         

92           Bacon on  network เครือข่ายของเบเขิน                       

93           Bacon on  New Organon เครื่องมือคิดใหม่ของเบเขิน                             

94           Bacon on  New Science วิทยาการใหม่ของเบเขิน                     

95           Bacon on  truth  ความจริงของเบเขิน                           

96           Bacon on new Atlantis จุตมรัฐใหม่ของเบเขิน                          

97           Bancon, Francis เบเขิน                    

98           Barkeley and network บาร์กลีย์กับเครือข่าย                

99           Barkley and Locke บาร์คลีย์กับลัค                

100         begging the question ทวนปัญหา                  

101         being  ภาวะ                        

102         Bekker เบคเขอร์                

103         Bentham on ethic  จริยธรรมของเบนเธิม                    

104         Bentham on goodness  ความดีของเบนเธิม                

105         Bergson on religiosity ความต้องการศาสนาของแบร์กซง                       

106         Berkley on cosmos บาร์คลีย์เรื่องจักรวาล                    

107         Berkley on religion บาร์คลีย์เรื่องศาสนา                    

108         Bernard of Clairvaux  เบอร์เนิร์ดแห่งแคลร์โว                          

109         Bernardino Telesio  แบร์นาดีโน  เตเลสิโอ                

110         Bessarius  เบสซาเรียน                     

111         Bodin, Jean   ฌอง  โบแดง                             

112         Boehm, Jacob ยาโคบ  เบิห์ม                          

113         Boethius, Anicius Manlius Severinus  เบออีเธียส                    

114         Brahmanism and Hinduism  ศาสนาพราหมณ์ฮินดู                  

115         Brahmanism on goodness   ความดีของศาสนาพราหมณ์                        

116         Bruno, Giordano  ยอร์ดาโน  บรูโน                             

117         Buddhism on  goodness                  

118         Buddhist truth ความจริงของศาสนาพุทธ                    

119         Bude บูเด                             

120         Cabala  แคเบอเลอ                             

121         Calvin   แคลวิน                 

122         card - stacking อ้างลำเอียง                              

123         Cardano, Gerolamo   เยโรลาโม  คาร์ดาโน                

124         Campanella, Tommaso คัมประเนลลาผู้แยกศาสนาออกจากปรัชญา                    

125         caring’s ethic  จริยธรรมดูแล                          

126         castsystem as philosophy ปรัชญาการแบ่งวรรณะ                     

127         categories, theory of ทฤษฎีวิภาค                 

128         cause and effect สาเหตุและผล                      

129         Charlemagne’s renaissance การฟื้นฟูสมัยชาร์มาญ                  

130         Charron, Pierre   ปิแอร์ ชาร์รง                      

131         Christian truth ความจริงคริสต์                       

132         Cicero on  ethic  จริยธรรมของซีเสอโรว์                    

133         Cicero ซีสเสอโรว์                             

134         civil law and goodness  กฎหมายกับการทำดี                             

135         civil society as ideal state รัฐในอุดมคติคือสังคมอารยะ                          

136         classic standard โลกทรรศน์แบบศึกษิต                        

137         Clement of Alexandria  เคลเมินท์แห่งเอเลิกแซนเดรีย                           

138         coherence theory  ทฤษฎีสหนัย                     

139         coloured words, emotive languege คำย้อมสีหรือภาษาเล้าอารมณ์                       

140         communication by Language การสื่อสารด้วยภาษา                  

141         compensation as justice ความยุติธรรมคือการชดใช้                 

142         complex question ตั้งประด็นการซ้อน                          

143         complex, psychical and goodness  ปมทางจิตกับการทำดี                       

144         composition รวมหมู่                        

145         Comte on  religiosity  ความต้องการศาสนาของกงต์                               

146         conduct  ความประพฤติ                   

147         Confucianism on  goodness  ความดีของลัทธิขงจื๊อ                  

148         conscience   มโนธรรม                    

149         Copernicus and network เคอเพอร์นิเขิสกับเครือข่าย                

150         corpuscular theory ทฤษฏีอนุเทห์                 

151         correspondence theory  ทฤษฎีสมนัย                           

152         critical mind and goodness  วิจารณญาณกับการทำดี                

153         criticalmind  วิจารณญาณ                

154         criticizing  Aquinas’ Five Way  วิจารณ์ปัญจวิถีของอไควเนิส                              

155         criticizing  Machiavelli วิจารณ์มาเคียเวลลิ                 

156         culturalism’s ethic  จริยธรรมลัทธิวัฒนธรรมนิยม                    

157         Cusa on conjecture คิวเสอกับสมมุติสัจจะ                  

158         Cusa on Learned Ignorance คิวเสอกับความโง่อันปราดเปรื่อง                              

159         Cusa on Peace of Faith คิวเสอกับสันติภาพแห่งศรัทธา                          

160         Cusa, Nicholas of นีเคอเลิสแห่งคูเสอ                         

161         custom and goodness ประเพณีกับการทำดี                 

162         Cynicism on ethic  จริยธรรมลัทธิซีนนิค                    

163         Cynicism on goodness  ความดีของลัทธิซีนนิค                         

164         Da Vinci เลโอนาร์โดดาวินชีกับเครือข่าย                    

165         Dark Age ยุคมืด                 

166         deconstructionism ลัทธิรื้อทำลาย                  

167         defense mechanism  and  goodness   ปมเลี่ยงความรับผิดชอบกับการทำดี                         

168         defesibility as justice  ความยุติธรรมคือการให้โอกาสป้องกันตัว                          

169         Democritus                         

170         Democritus on atomism  ลัทธิอะตอมของเดอมาคเขรอเถิส                   

171         Democritus the Laughing Philosopher  เดอมาคเขรอเถิส นักปรัชญาชอบหัวเราะ          

172         Descartes and network เดการ์ตกับระบบเครือข่าย                     

173         Descartes' clear and distinct idea มโนคติที่แจ่มแจ้งและชัดเจน                            

174         Descartes' clear,distinct and true idea แจ่มแจ้งชัดเจนกับจริง                               

175         Descartes' conditions of authentic thinking เงื่อนการคิดแท้ของเดการ์ต                             

176         Descartes on  justification for credibility  การทำความน่าเชื่อชอบธรรม                           

177         Descartes on  steps of thinking ขั้นตอนการคิดแท้ของเดการ์ต                              

178         Descartes on ethics จริยศาสตร์ของเดการ์ต                 

179         Descartes on foundationalism  มูลฐานนิยมของเดการ์ต                         

180         Descartes on influence อิทธิพลของเดการ์ต                

181         Descartes on knowing the external เดการ์ตกับการรู้สิ่งภายนอก                           

182         Descartes on philosophy of God เดการ์ตกับปรัชญาพระเจ้า                  

183         Descartes on pure philosophy ปรัชญาบริสุทธิ์ของเดการ์ต                     

184         Descartes on self-knowing เดการ์ตกับการรู้ตัวเอง                    

185         Descartes on truth ความจริงของเดการ์ต                     

186         Descartes René เดการ์ต                    

187         Descartes's  weak  point  จุดอ่อนของเดการ์ต                            

188         deseriptivism on  ethic  จริยธรรมลัทธิบรรยายนิยม                 

189         dialogue  การเสวนา                         

190         dialogue on  ethic  จริยธรรมเสวนา                             

191         dim of conscience แววแห่งมโนธรรม                         

192         Dionysius the Areopagite ดายเออนายเสียสเทียม ศต                               

193         disjunction ประโยคเลือก                

194         division แยกหมู่                 

195         DK ดีเค                

196         dommunity of salvation as ideal state รัฐในอุดมคติคือประชาคมแห่งความรอด              

197         double truth theory   ทฤษฎีความจริงสองหน้า                         

198         due as justice  ความยุติธรรมคือทานะ                          

199         Durkkeim’s religiosity  ความต้องการศาสนาของดูร์แกง                        

200         duty’s sake พึงกระทำเพราะเป็นหน้าที่                       

201         Eckhart เอคคาร์ต                               

202         Eckhart, Meister  อาจารย์เอกเคิร์ท                               

203         economic  and  goodness  ภาวะเศรษฐกิจกับการทำดี                              

204         Emanation  การล้น                           

205         emotivism’s ethic จริยธรรมอาเวคนิยม                       

206         empiricism  ลัทธิประสบการณ์นิยม                              

207         enlightenment Movement ขบวนการพุทธิปัญญา                      

208         enthymeme  เหตุผลย่อ                     

209         environment  and  goodness  สิ่งแวดล้อมกับการทำดี                              

210         epichereia  การโกหกที่มีจุดหมาย                  

211         Epictetus’ จริยธรรมของเอพเผิดทีเถิส                          

212         Epicureanism’s goodness ความดีของลัทธิเอฟเผอคูเรียน                        

213         Epicurianism’s ethic  จริยธรรมเอพเผอคูเรียน                          

214         epoche  การใส่วงเล็บ                        

215         Eringena’s created and creating สภาวะที่ถูกสร้างและไม่ถูกสร้าง                       

216         Eriugena, John Scotus จอห์น สคาเทิส อรีวเจอเนอ                                 

217         ethic  and  goodness  จริยธรรมกับการทำดี                 

218         ethic  standard, need  of   ความต้องการมาตรการจริยะ                          

219         ethic and ethical decision   จริยธรรมกับการตัดสินใจ                              

220         ethic and harmony  จริยธรรมกับความกลมกลืน                       

221         ethic and law of nature  จริยธรรมกับกฎของธรรมชาติ                          

222         ethic and reason  จริยธรรมกับเหตุผล                          

223         ethic of experimentation  จริยธรรมของการทดลอง                 

224         ethic standard  มาตรการจริยะ                        

225         ethic จริยธรรม                   

226         ethic,  development  of  การพัฒนาจริยธรรม                            

227         ethic, analysis of การวิเคราะห์จริยธรรม                     

228         ethical  improvement  การปรับปรุงจริยธรรม                            

229         ethical  responsibility  ความรับผิดชอบทางจริยะ                      

230         ethical  right  สิทธิทางจริยะ                           

231         ethical  value คุณค่าจริยะ                

232         ethical chosice  การเลือกทางจริยะ                

233         ethical Philosophy  ปรัชญาจริยะ                  

234         ethical standar, the importance’of  ความสำคัญของมาตรการจริยะ                     

235         ethical standard, answers of  คำตอบมาตรการจริยะ                 

236         ethical standard, problems of  ปัญหามาตรการจริยะ                               

237         ethics จริยศาสตร์                               

238         ethics, meaning of  ความหมายของวิชาจริยศาสตร์                  

239         Euclid’s axiomatism สัจพจน์นิยมของยูคลิด                              

240         Euripides’s role in suppressing ambition บทบาทของเอรีพเผอดีสในการระงับความมักใหญ่241 existentialism, meaning of   ความหมายของลัทธิอัตถิภาวะนิยม                

242         existentialism’s ethic  จริยธรรมลัทธิอัตถิภาวนิยม                   

243         experience and interpretation ประสบการณ์กับการตีความ                     

244         extensionalistic education of philosophy การศึกษาปรัชญาแบบขยาย                 

245         external  influence  to  conduct  อิทธิพลภายนอกต่อความประพฤติ                   

246         Fairness ความถูกต้อง                       

247         faith, meaning of   ความหมายของศรัทธา                 

248         False analoge เปรียบเทียบผิดแง่                    

249         False cause การอ้างสาเหตุผิด                         

250         False classification แบ่งประเภทไม่ถูกสร้าง                               

251         False dilemma, เล่นแง่อย่างผิดๆ                   

252         family  and  goodness  ครอบครัวกับการทำดี                             

253         Ficino on philosophy of Religion ปรัชญาศาสนาของฟีชีโน                

254         Ficino, Marsilio    มาร์ซีลิโอ  ฟิชีโน                           

255         first paradigm and sacrifice กระบวนทรรศน์ที่ 1 กับการบูชายัญ                         

256         foundation theory  ทฤษฎีมูลฐาน                 

257         foundationalist proof of Descartes  การพิสูจน์แบบมูลฐานนิยมของเดการ์ต                     

258         Foundationalist's truth ความจริงของลัทธิมูลฐานนิยม                            

259         Fracastoro, Girolamo   ยีโรลาโม  ฟราคัสโตโร                        

260         Franck, Sebastian  เซบัสเตียน ฟรังค์                           

261         Frazer’s religiosity ความต้องการศาสนาของเฟรเซอร์                            

262         freedom of decision  เสรีภาพตัดสินใจ                        

263         Freud’s ethic จริยธรรมของฟรอยด์                               

264         Freud’s religiosity  ความต้องการศาสนาของฟรอยด์                               

265         Freud's metaphysice อภิปรัชญาของฟรอยด์                               

266         Galileo and astronomy กาลิเลโอกับวิทยาศาสตร์                       

267         Galileo and Bible กาลิเลโอกับไบเบิล                          

268         Galileo and network กาลิเลโอกับเครือข่าย                 

269         Galileo and philosophy                   

270         Galileo กาลิเลโอ                

271         Gassendi, Pierre   ปิแอร์  กัสเซนดิ                               

272         geographical  environment  and  goodness  สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการทำดี         

273         gnosticism ลัทธิญาณนิยม                               

274         Godism ลัทธิพระเจ้า                         

275         good conduct  ความประพฤติดี                      

276         good will morality  จริยธรรมตามเจตนาดี                  

277         good, the  ความดี                              

278         Greek paradigm กระบวนทรรศน์แบบกรีก                 

279         Greek philosophy of education ปรัชญาการศึกษาแบบกรีก                    

280         Greek philosophy through Middle Ages ปรัชญากรีกระหว่างยุคกลาง                

281         Gregory the Great, Saint  เกรเกอริมหาบุรุษ                              

282         Groot, Huig de ฮูอิกแห่งโกร๊ต                      

283         Grotius’sโกรว์เฉิส                             

284         hasty generalization รีบสรุป                           

285         health  and  goodmess  สุขภาพกับการทำดี                

286         hedonism on  goodness  ความดีของลัทธิรตินิยม                      

287         Hegel, georg wilhelm Fricdrich เฮเกล                       

288         hemeneutics, importance of ความสำคัญของอรรถปริวรรต                    

289         Heraclitus founder of logocentrism เฮร์เรอคลายเถิสผู้ก่อตั้งวจนศูนย์นิยม                        

290         Heraclitus เฮร์เรอคลายเถิส                             

291         heredity  and  goodness  พันธุกรรมกับการทำดี                        

292         hermeneutics founder of ผู้ก่อตั้งวิชาอรรถปริวรรต                  

293         hermeneutics, author is dead การตีความผู้แต่งตายเสียแล้ว                     

294         Hinduism on reality  ความเป็นจริงของศาสนาฮินดู                 

295         Hinduism on truth  ความจริงของศาสนาฮินดู                           

296         Hippocrates เหิพพาคเขรอถิส                         

297         historical data  ข้อมูลประวัติศาสตร์                             

298         history of Western philosophy ประวัติปรัชญาตะวันตก                         

299         history, the role of บทบาทของประวัติศาสตร์                           

300         Hobbes on  mechanism critique  การวิจารณ์กลศาสตร์ของฮับส์                           

301         Hobbes on mechanism  ลัทธิจักรกลนิยมของฮับส์                    

302         Hobbes on motion ฮับส์ว่าด้วยการเคลื่อนที่                

303         Hobbes on philosophy of language ฮับส์ว่าด้วยปรัชญาภาษา                

304         Hobbes on philosophy of religion ฮับส์กับปรัชญาศาสนา                     

305         Hobbes on polity ฮับส์ว่าด้วยการเมือง                         

306         Hobbes on amorality  อจริยธรรมของฮับส์                 

307         Hobbes on truth ฮับส์ว่าด้วยความจริง                          

308         Hobbes, Thomas  ฮับส์                    

309         Holy city as ideal state รัฐในอุดมคติคือนครศักดิ์สิทธิ์                             

310         Homo Erectus's philosophy ปรัชญาของมนุษย์ยืนตรง                            

311         homosexuality  and  goodness  ปมลักเพศกับการทำดี                             

312         honesty  ความสุจริต                          

313         Hooker, Richard รีเชิร์ด  ฮูเคอร์                    

314         hormone  and  goodmess  ฮอร์โมนกับการทำดี                         

315         Hume on causality ฮิวม์เรื่องความเป็นสาเหตุ                            

316         Hume on ethice จริยธรรมของฮิวม์