หน้าหลัก > ข่าว > สอบวิทยานิพนธ์ > สอบจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา
สอบจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา

admin philosophy
2021-12-25 10:15:29

ขอแสดงความยินดี กับ คุณจิรวัฒน์  นิติบรมัตถ์ธาดา

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์   

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ 

เรื่อง "สมบัติผู้ดีกรอบการดำเนินชีวิตตามกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 24 เดือนธันวาคม 2564  โดย google meet

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ดร.รวิช  ตาแก้ว           ประธานกรรมการ

2. ดร.ปิยฤดี  ไชยพร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์    กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #philosophy_and_ethics #ปรัชญาสวนสุนันทา #ปรัชญาและจริยศาสตร์