หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > schizophrene
schizophrene

admin philosophy
2022-03-27 14:03:16

schizophrene ความไม่คงตัวทางความคิด คำนี้มีใช้ใน 2 ทาง ทางแรกมาจากภาษาเยอรมัน เพื่อแสดงถึงภาวะแห่งความขัดแย้งภายในทางความคิด การคิดที่ไม่สอดคล้องกัน ทางที่ 2  ในทางจิตวิทยาได้นำมาใช้ในความหมายว่าจิตใจที่แตกแยก (split of mind) และนำไปสู่ปัญหาทางจิต (schizophrenia) จากความผิดปกติของความคิด ทำให้ผู้ป่วยมีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้มีผลเสียต่อการดำเนินชีวิต

... ในชีวิตปกติของเรามีความขัดแย้งทางความคิดอยู่บ่อยๆ เราต้องหาทางเชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน การเชื่อมโยงนี้เมื่อสอดคล้องกับความเป็นจริง ก็จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้เป็นปกติต่อไป


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา