หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์
แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์

admin philosophy
2022-03-27 13:58:56

แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir 1908-86) โดยนำแนวคิดอัตถิภาวนิยมมาส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมในทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเสนอว่า สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ได้ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นคนอื่น (the Other) เนื่องจากผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงและไม่เข้าในปัญหาของผู้หญิง อีกทั้งไม่คิดที่จะช่วยเหลือผู้หญิง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับภาวะที่ชนชั้นสูง (higher group) ไม่เข้าใจและไม่คิดจะช่วยเหลือชนชนที่ต่ำกว่า (lower group) แนวคิดนี้ได้นำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีและแนวคิดสตรีศึกษาในที่สุด


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา