หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 25 เมษายน 2564
บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 25 เมษายน 2564

admin philosophy
2021-05-11 14:53:21

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลลา 09.30 - 12.00น. โดย ดร.รวิช ตาแก้า วิชา "PHE9002 วิจัย2"  และเวลา 13.30-16.00 น. โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป วิชา PHE9104 ปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุคข้อมูลเพิ่มเติม www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics