หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 24 เมษายน 2564
บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 24 เมษายน 2564

admin philosophy
2021-05-11 14:49:32

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลลา 09.30 - 15.00 น. โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต  หัวข้อ "Gift society" ข้อมูลเพิ่มเติม www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics

#ลดเชื้อลดสัมผัส #ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ