หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.

admin philosophy
2021-12-25 10:31:58

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.

อาจารผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก้ว

 ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #SSRU