หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 12 ธันวาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 12 ธันวาคม 2564

admin philosophy
2021-12-15 09:43:11

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่  วันที่ 12 ธันวาคม 2564

อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเทพาธิป 

 ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #SSRU