หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม #จากความว่างสู่ความมีในมุมมองปรัชญาจีน"
ภาพกิจกรรม #จากความว่างสู่ความมีในมุมมองปรัชญาจีน"

admin philosophy
2022-05-09 14:03:29

ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทางหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม #จากความว่างสู่ความมีในมุมมองปรัชญาจีน"  และร่วมกันถอดรหัสปรัชญาจีน สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยกัน โดยวิทยากรรับเชิญ  "ท่านอาจารย์สมบัติ แซ่เบ๊"  ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนด้านวัฒนธรรม และ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โปรแกรมออนไลน์ google meet 

 

#บริการวิชาการโดย

#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

#หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

#สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสนุนันทา

#สถาบันพอดี

#มูลนิธิสหธรรมิกชน

#ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา

#วัดอาวุธวิกสิตาราม