หน้าหลัก > ข่าว > สอบวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์

admin philosophy
2021-04-21 19:50:01

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์  พิธิยานุวัฒน์ 

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "อุเบกขากับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง:

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" 

ในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 2153 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว ประธานกรรมการ

2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.สิริกร  อมฤตวาริน กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการที่ปรึกษาร่วม

5. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ