หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious)
ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious)

admin philosophy
2022-03-27 14:14:01

ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious) คิดเห็นไม่ตรงกัน (disagreement) ฟังไม่เข้าหู (disagreeable) มาจากศัพท์ในปลาย ศต.14 ซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งในธรรมชาติของสิ่งนั้น (มีความไม่สอดคล้องกันในธรรมชาติ) หรือมีการเชื่อมต่อกันแต่ไม่กลมกลืน แสดงออกเป็นความแปรปรวน ความแตกต่าง และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้ (ภาษาละติน discordare) ทั้งนี้ ได้ถูกใช้ใน 2 ความหมาย คือ  discors "ไม่เห็นด้วย" และ discord  "เสียงที่ไม่ประสาน"  


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา