หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > the state of being
the state of being

admin philosophy
2021-05-22 17:32:30


ความเป็นหลังนวยุค มองได้ว่าเป็นการตอบสนองส่วนบุคคลต่อสังคมหลังนวยุค (สังคมหลังภาวะสมัยใหม่) ซึ่งเงื่อนไขในสังคมทำให้ผู้คนหรือภาวะความเป็นจริง (state of being) ต้องวางอยู่บนฐานของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่บางสำนักคิดมองว่า เป็นภาวะที่เริ่มในราวปี 1980-90 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปของค่านิยมทางสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา