หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > การต่อต้านระเบียบของรัฐ (civil disobedience)
การต่อต้านระเบียบของรัฐ (civil disobedience)

admin philosophy
2021-05-22 16:29:14

การต่อต้านระเบียบของรัฐ (civil disobedience) คือ การขัดขืน/ไม่ยอมรับต่อนโยบาย ประกาศ คำสั่ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของรัฐ (resistance to civil government) โดยอาจมีกระบวนการประท้วง หรือ การไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการเหล่านี้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการร่วมมือกันประท้วง ไม่เน้นความรุนแรงหรือการสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิต เป็นการปฏิรูปเชิงสันติ (peaceable revolution) ทั้งนี้ ฝ่ายขัดขืนยอมรับความผิดและบทลงโทษตามกฎหมายที่ตนฝ่าฝืนเพื่อแสดงว่า กฎหมายนั้น ๆ ไม่มีความเป็นธรรม
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา