หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > social capacity
social capacity

admin philosophy
2022-01-08 12:30:36

social capacity หมายถึง ความสามารถของสังคมใดสังคมหนึ่งหรือหน่วยของสังคม ที่จะการเรียนรู้ ปรับตัว รับมือ และเติบโตก้าวหน้า ภายใต้สภาวะที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างจำเพาะเจาะจง เป็นส่วนสำคัญสำหรับแนวคิดเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) โดยต้องมีการพูดคุยกันอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ  ทุนทางสังคม (social capital)  ความสามารถทางสังคม (social capacity) และ  ขีดความสามารถในการรองรับทางสังคม (social carrying capacity)  ภายใต้หลักการของการดําเนินอย่างยั่งยืนด้าน  และจำเป็นทบทวนเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนมนุษย์  

#Kirtianschoolofthought

#ปรัชญาสวนสุนันทา