หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > ฌาร์ค ลากอง มองว่า มนุษย์นั้นมีตัวตนในอุดมคติ (Ideal-I)
ฌาร์ค ลากอง มองว่า มนุษย์นั้นมีตัวตนในอุดมคติ (Ideal-I)

admin philosophy
2022-01-08 12:29:00

ฌาร์ค ลากอง มองว่า มนุษย์นั้นมีตัวตนในอุดมคติ (Ideal-I) ซึ่งตัวตนนี้จะกลายเป็น "คนอื่น" ภายใต้ประสบการณ์ของเรา เพราะเราไม่เคยเป็นตัวตนในอุดมคติได้เลย จึงเกิดการแบ่งแยกตัวตนของตนเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งในตนได้ มีความแปลกแยกภายใน ผ่านการมีตัวตนอื่นเกิดขึ้น (other, autre) โดยที่มีการใช้ชีวิตในสังคมหรือการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังมีสิ่งที่มีอยู่ก่อนตัวเรา เป็นความเป็นอื่น  (Other, Autre) ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวเราอีกด้วย แนวคิดปรัชญาและจิตวิเคราะห์ของลากองนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ มากมาย

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์