หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา
เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา

อิทธิพล (influence)
อิทธิพล (influence) มาจากลาติน influentia หมายถึง การไหลไป (flowing) โดยมี 2 นัยคือ การไหลไปยังบางสิ ...
2021-09-30 11:54:18
critical thinking
ผู้คนมักจะตั้งต้นเรียนรู้โดยการเข้าถึงและศึกษาข้อมูลจำนวนมาก โดยหวังว่าจะซึมซับสิ่งที่เป็นประโยชน์ใน ...
2021-09-22 15:13:37
Nation มีความหมายจากรากภาษาลาติน nasci ..
Nation มีความหมายจากรากภาษาลาติน nasci แปลว่า เกิด (be born) จึงถูกนำมาใช้ในความหมายว่า เชื้อชาติของ ...
2021-09-22 15:12:04
opinionism
opinionism เป็นแนวคิดที่ยอมรับความหลากหลายของความคิดเห็น และยอมรับการตัดสินใจหรือความคิดที่ได้รับอิท ...
2021-09-22 15:10:46
Of Shoulder Bone: Funny: Strange Humour
ความตกกขบขัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกแปลกประหลาด เป็นสิ่งไม่ปกติ จึงทำให้เกิด sense of humou ...
2021-09-22 15:09:41
ความไม่เสรี
ความไม่เสรี เป็นแนวคิดที่เกิดตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความใจแคบทางแนวคิดการเมือง การไม ...
2021-09-22 15:08:07
คำว่า school
ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเชื่อในการย้อนอ่านใหม่เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เก็บส่วนดี ๆ กลับมา ถือว่าเป็นส่วน ...
2021-09-22 15:07:10
Contempt Prejudice Despite
prejudice อคติจากการแบ่งแยก (despite) และการแบ่งสูงต่ำ (contempt) เป็นเรื่องที่สนใจกันมาตั้งแต่ศตวรร ...
2021-09-22 15:05:51
มูลบท
มูลบท คือ ข้อเชื่อที่ไม่ต้องพิสูจน์ เป็นความจริงเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ แนวคิดนี้ถูกใช้ตั้งแต่ยุคกลาง ต่ ...
2021-09-22 15:04:35
สานเสวนา (pertaining the dialogue)
สานเสวนา (pertining the dialogue) เป็นหลักการสำคัญของการแสวงหาความเข้าใจร่วมกัน รู้จักกัน ขจัดความไม ...
2021-09-22 15:03:18
ข่าวย้อนหลัง