หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา
เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา

ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious)
ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious) คิดเห็นไม่ตรงกัน (disagreement) ฟังไม่เข้าหู (disa ...
2022-03-27 14:14:01
feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773
feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773 โดยนักประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบาย feudal system ทั้งนี้ คำนี้มาจากคำ ...
2022-03-27 14:12:09
แนวคิด inclusivism
แนวคิด inclusivism เริ่มต้นจากท่าทีของศาสนาคริสต์ที่ป้องกันการแตกแยกหรือกีดกัดกันระหว่างศาสนาหรือระห ...
2022-03-27 14:10:37
แนวคิด exclusivism
แนวคิด exclusivism เริ่มต้นจากท่าทีของศาสนาทั้งหลายที่ศรัทธาว่าศาสนาของตนเที่ยงแท้ที่สุด และเชื่อว่า ...
2022-03-27 14:09:23
พหุนิยมทางศาสนา
พหุนิยมทางศาสนา เป็นหลักการของรัฐฆราวาสที่มีต่อการนับถือศาสนาของประชาชน โดยให้และคุ้มครองสิทธิ เสรีภ ...
2022-03-27 14:07:26
schizophrene
schizophrene ความไม่คงตัวทางความคิด คำนี้มีใช้ใน 2 ทาง ทางแรกมาจากภาษาเยอรมัน เพื่อแสดงถึงภาวะแห่งคว ...
2022-03-27 14:03:16
dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี
dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า dent de lion แปลว่า ฟันของสิงโต แต่ในอีกคว ...
2022-03-27 14:00:43
แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์
แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir 1908-86) โดยนำแนวคิ ...
2022-03-27 13:58:56
agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง
agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง โดยคงรูปคำมาจากภาษากรีก แ ...
2022-03-27 13:57:47
การปลูกฝัง เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางจิตใจ
การปลูกฝัง เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางจิตใจ มาจากคำละตินว่า cultivare แปลว่า to till คือ ทำให้สูงขึ้นไปจ ...
2022-03-04 16:52:17
ข่าวย้อนหลัง