Home > News > Philosophical hint > Lightning is seen now, thunder will be heard soon
Lightning is seen now, thunder will be heard soon

admin philosophy
2021-05-22 16:40:30


กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางยอมรับว่า สิ่งต่าง ๆ พึงพิจารณาได้จากสัมพัทธนิยม (relativism) คือ สิ่งต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนวางอยู่บนฐานของสสารนิยม (กฎฟิสิกส์ของวัตถุ) โดยไม่ได้ปฏิเสธประจักษ์นิยม (empiricism) ว่าสิ่งต่างๆ ต้องปรากฎให้เห็นว่าจริง แต่มองว่า ไม่อาจนำสิ่งหนึ่งไปอนุมาน (inference) อีกสิ่งหนึ่งได้ หากไม่พิจารณาความไม่แน่นอนแบบสุดวิสัย (contingency) ...
หลักการนี้หมายความว่า สิ่งหนึ่งอาจเกิดก่อนอีกสิ่ง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นร่วมกันเสมอไป บางสิ่งอาจเกิดขึ้นในทันทีร่วมกัน โดยไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันก็ได้ จึงไม่อาจใช้อ้างอิงหรืออนุมานต่อกันได้ 100% และเราควรยอมรับการมีอยู่ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสุดวิสัย เช่น การหยั่งรู้ ปาฏิหาริย์ ด้วยเช่นเดียวกัน
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา