Home > News > News
News

ภาพกิจกรรม "การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
               วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมห ...
2020-07-31 14:27:47
บรรยากาศการเรียนการสอน 19 กรกฎาคม 2563
         บรรยากาศการเรียนการสอน "ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่" โดย ...
2020-07-21 12:40:08
บรรยากาศการเรียนการสอน 18 กรกฎาคม 2563
         บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  "ปร ...
2020-07-19 11:56:44
บรรยากาศการเรียนการสอน 11 กรกฎาคม 2563
  บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  "ปรัชญาและจริยศาสตร์ห ...
2020-07-11 16:45:55
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" วันที่ 27 มิถุนายน 2563
      บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ &nb ...
2020-06-27 15:27:09
Archive News