Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับ "นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน" ที่ผ่านการสอนป้องกันวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับ "นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน" ที่ผ่านการสอนป้องกันวิทยานิพนธ์

admin philosophy
2022-03-27 15:27:59

ขอแสดงความยินดี กับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์   

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ 

เรื่อง "ความสุขในพุทธปรัชญากระบวนทรรศน์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 2154 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)         ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.รวิช  ตาแก้ว                                          กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง                        กรรมการและเลขานุการ