Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับพระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)
ขอแสดงความยินดีกับพระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)

admin philosophy
2020-10-20 18:23:21

      ขอแสดงความยินดี

กับ

พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)

          นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์         

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ 

เรื่อง "พุทธธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง:

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 2153

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้


      1. ดร.สิริกร  อมฤตวาริน                                         ประธานกรรมการ

     2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     3. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต                 กรรมการที่ปรึกษาร่วม

      5. พ.ต.อ.ดร.นพดล  บุรณนัฏ                                 กรรมการและเลขานุการ