Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัดดา ไทยปรีชา
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัดดา ไทยปรีชา

admin philosophy
2021-06-02 15:34:30

ขอแสดงความยินดีกับ คุณลัดดา  ไทยปรีชา 

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "การบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามหลักปรัชญาหลังนวยุสายกลาง:

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" 

ในวันที่ 2 เดือนมิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2154 และ ผู้ร่วมฟังในรูปแบบออนไลน์ google meet 

 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ