Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี)
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี)

admin philosophy
2020-10-08 15:48:49

      ขอแสดงความยินดี

กับ

พระมหาสุริยา  สุเมโธ (ด้วงติลี)

          นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์         

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ 

เรื่อง "ทศพิธราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 8 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2154  

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้


      1. ศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ                            ประธานกรรมการ

     2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก     สุวรรณบัณฑิต   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     3. ศ.กีรติ        บุญเจือ                                   กรรมการที่ปรึกษาหลัก

     4. ดร.เมธา      หริมเทพาธิป                         กรรมการที่ปรึกษาร่วม

      5. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง                      กรรมการและเลขานุการ