Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับคุณศาสวัต มูลสถาน
ขอแสดงความยินดีกับคุณศาสวัต มูลสถาน

admin philosophy
2020-10-09 13:39:15

      ขอแสดงความยินดี

กับ

คุณศาสวัต  มูลสถาน

          นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์         

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ 

เรื่อง "รักเพื่อนบ้านตามทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 9 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2157

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้


      1. ดร.รวิช  ตาแก้ว                                         ประธานกรรมการ

     2. รองศาสตราจารย์ สิวลี ศิริไล                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     3. ศ.กีรติ        บุญเจือ                                    กรรมการที่ปรึกษาร่วม

      5. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง                      กรรมการและเลขานุการ