Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน "ตรรกวิทยา ญาณปรัชญา"
บรรยากาศการเรียนการสอน "ตรรกวิทยา ญาณปรัชญา"

admin philosophy
2020-04-05 11:27:12

           บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์  "ตรรกวิทยา ญาณปรัชญา"  โดย  อาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.30 -12.00 น.