Home > News > News > ภาพกิจกรรม อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาพกิจกรรม อาจารย์ประจำหลักสูตร

admin philosophy
2021-03-06 15:31:26

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ นำทีมโดย อ.ดร.รวิช ตาแก้ว และ อ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับทีมวิจัย ใน "โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา"  ณ ห้องประชุม 2205 (ลาน Activity Space) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง(แห่งเดิม) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง