Home > News > News > ขอขอบคุณที่มอบหนังสือ
ขอขอบคุณที่มอบหนังสือ

admin philosophy
2021-05-29 17:00:07

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาตร์ "ขอขอบคุณ" คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ และคุณศาสวัต  มูลสถาน ที่ได้มอบหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ฉบับมาตรฐาน) ให้กับห้องสมุดสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และนักวิาการได้ศึกษาหาความรู้  ทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย