Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2564

admin philosophy
2021-05-29 16:50:32

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 - 16.00 น. เรื่อง ปรากฎการณ์วิทยา โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต