Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" วันที่ 27 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" วันที่ 27 มิถุนายน 2563

admin philosophy
2020-06-27 15:27:09

      บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet