Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า

admin philosophy
2022-03-27 13:53:19

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ตาแก้ว บรรยายในหัวข้อ “วิจัย 1” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET