Home > News > News > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2

admin philosophy
2021-03-06 15:11:38

เตรียมพบกับคอร์สอบรมระยะสั้น

"ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด"

✅ รู้ใจคน

✅ รู้ปัญหา - รู้มุมมอง

✅ รู้ความสัมพันธ์

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เริ่มรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป คลิกลิงค์สมัคร

https://docs.google.com/.../1dtpcrF8DhwhSjMVa7UaNHAL.../edit

#คอร์สฟรีไม่เสียตังค์

#บริการวิชาการสู่สังคม

#สำนักปรัชญาสวนสุนันทา