Home > News > News > บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
บรรยาการการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

admin philosophy
2021-05-11 15:03:43

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 12.00น. โดย ดร.รวิช ตาแก้า วิชา "PHE9002 วิจัย2"  และเวลา 13.30-16.00 น. โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป วิชา PHE9104 ปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุค