Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน 19 กรกฎาคม 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน 19 กรกฎาคม 2563

admin philosophy
2020-07-21 12:40:08

         บรรยากาศการเรียนการสอน "ปรัชญาและจริยศาสตร์สมัยใหม่" โดย ดร.รวิช  ตาแก้ว และ "วิจัย 1" โดย ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียน และรูปแบบ ออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet