Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

admin philosophy
2021-05-22 15:37:33

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 16.00น. โดย ดร.รวิช ตาแก้า .ในหัวข้อ "ความรู้ (knowledge)"