Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน 13 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน 13 มิถุนายน 2563

admin philosophy
2020-06-13 18:16:11

         บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "กฎธรรมชาติ จิตสำนึกบนหลักนิติธรรมและคุณธรรม" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet