Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย

admin philosophy
2022-03-27 12:44:43

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565

อาจารผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  สุวรรณบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “Philosophy Inquiry” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet และ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา