Home > News > News > การประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยครั้งที่ 1
การประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยครั้งที่ 1

admin philosophy
2022-03-27 13:35:42

                 การประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยครั้งที่ 1 เรื่อง "ปัจจัยพลังอำนาจของชาติด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ได้รับทุนวิจัยจาก ศปป.5 กอ.รมน.  โดย อาจารย์ ดร.เมธา  หริมเทพาธิป และคณะฯ   ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2565