Home > News > News > บรรยากาศกิจกรรม "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่น 2
บรรยากาศกิจกรรม "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่น 2

admin philosophy
2021-03-06 15:44:06

ประมวลภาพกิจกรรโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 2157 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา