Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน

admin philosophy
2021-04-21 20:03:52

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "ความสุขในพุทธปรัชญากับปรัชญากระบวนทรรศน์ :

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" 

ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง 2154 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. ดร.รวิช ตาแก้ว ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ